KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej (adres: Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki, e-mail: spwolachomejowa@borkiradzynskie.pl, numer telefonu: 81 857-42-72).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres wskazany przez Administratora.
 1. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:

– ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

– aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.

 1. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji tj.

 • okres przechowywania księgi uczniów zgodnie z JRWA – 50 lat
 • okres przechowywania dziennika lekcyjnego zgodnie z JRWA – 50lat
 • okres przechowywania danych w dzienniku zajęć świetlicy, o ile szkoła nie wyodrębniła celu przetwarzania w postaci zapisów do świetlicy szkolnej (wówczas to w tej klauzuli należałoby wskazać okres przechowywania danych w dziennikach zajęć świetlicy) – 5 lat
 • okres przechowywania danych dzienników indywidualnego nauczania zgodnie z JRWA – 5 lat
 • okres przechowywania arkusza ocen ucznia zgodnie z JRWA – 50 lat
 • okres przechowywania uchwał rad pedagogicznych (w szczególności dot. klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły; przedłużenia okres nauki uczniowi niepełnosprawnemu) – 25 lat
 •  okres przechowywania zaświadczeń o przebiegu nauczania ucznia – 25 lat

Ma Pan/Pani prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania nieprawidłowych danych;

– żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

– żądania ograniczenia przetwarzania danych.

 1. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.