10 maj 2021 to ostateczny termin nadsyłania/dostarczania prac konkursowych

REGULAMIN IV GMINNEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ – 1 z 27 –Węgry”

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Borki
do udziału w IV Gminnym Konkursie Plastycznym ,,Państwa Unii Europejskiej – 1 z 27 – Węgry”, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty.

Cele konkursu:

a) Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, 

b) Współzawodnictwo i integracja uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Borki

c) Rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej.

d) Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki

europejskiej;

e) Promocja Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej

Rozdział II

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikamikonkursu są uczniowie klas 0-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Borki w kategoriach wiekowych:
 2. 0-II,    
 3. III-IV,      
 4. V-VIII.
 5. Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną – LAPBOOK –w formacie A4 lub A3

w  której zaprezentują w ciekawy sposób informacje na temat danego państwa.

 1. Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora, klasa, adres placówki, telefon kontaktowy, nazwisko opiekuna 
 2. Każda placówka wyłania 5 prac z każdej kategorii wiekowej, które należy dostarczyć do 30.04.2021r. z wypełnionym przez placówkę formularzem zgłoszeniowym,
  (zał. 1.) na adres:

Szkoła Podstawowa

Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki

 1. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane – liczy się data wpływu. 
 2. Rodzic lub opiekun prawny ucznia biorącego udział w konkursie wypełnia oświadczenie z klauzulą informacyjną (zał.2).

Rozdział III

Komisja Konkursowa

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej ,,Komisją”.
 2. Do zadań Komisji należy czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem.
 3. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki Konkursu.

Rozdział IV

Nagrody

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za poszczególne miejsca, a pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania za udział. 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 1. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 3. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 
 6. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych zostaną poinformowani
  o wynikach Konkursu telefonicznie.
 7. Uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o terminie wręczenia nagród poinformowane telefonicznie.

(Zał. 1.)

Placówka, nr tel.

…………………………………………………………………………………………………………

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZBIORCZY

IV GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

,,PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ – 1 z 27 – WĘGRY

Proszę wypełnić drukowanymi literami

Imię i nazwisko uczniaklasaImię i nazwisko opiekuna
Lista uczestników w kategorii 0-II
1.  
2.  
3  
4.  
5.  
Lista uczestników w kategorii III-IV
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Lista uczestników w kategorii V-VII
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

(Zał.2)            

Obowiązek informacyjny

1. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celach:

 1. udziału w konkursie „IV Gminnym Konkursie Plastycznym Państwa Unii Europejskiej –
  1 z 27 – Węgry” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty;
 2. publikacji wizerunku laureata w celu zamieszczenia relacji z uroczystości wręczania nagród na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia zgody;
 3. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach
  w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku wyrażenia zgody.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, 

3.Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
w Woli Chomejowej, Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki.

4.Administrator powołał Inspektora danych Osobowych, z dniem 8 marca 2021 r. obowiązki
IOD przejął Zastępca Inspektora Danych Osobowych, pan Ireneusz Grzyb.

4.Dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych: Ireneusz.grzyb@cbi24.pl

5.Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

6.Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu,
do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach
i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, a następnie w związku
z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

…………………                                                                      …..……………………………

Miejscowość, data                                                           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu