W dniu 17 maja 2024 roku oficjalnie zostały zainicjowane dwa projekty: „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum  Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie”
oraz
„Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie”.

Oba projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny na lata 2021-2027.

Nasza szkoła jako jedna ze 120 szkół z  terenu województwa lubelskiego została zakwalifikowana do udziału w pierwszym z w/w projektach. Z uwagi na program w konferencji udział wzięła pani pedagog Agnieszka Czyżak, która z rąk pana dr n. med. Piotra Drehera – dyrektora Szpitala otrzymała podpisaną umowę uczestnictwa naszej szkoły w w/w projekcie. Współpraca ta będzie obejmować m.in. program wsparcia szkoleniowego dla pracowników, w tym wizyty studyjne, warsztaty, doradztwo indywidualne, konsultacje prowadzone przez pracowników podmiotu leczniczego, wsparcie szkoły w rozwiązywaniu trudności z obszaru zdrowia psychicznego, współpraca  w procesie diagnostycznym uczniów placówki pozostających pod opieką podmiotu leczniczego (za zgodą rodziców). Czas trwania projektu: do 1 lipca 2029 roku.